ALGEMEEN

Artikel 1

1.1  Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SecMan B.V. en opdrachtgever.
1.2  Indien en voor zover van deze algemene voorwaarden dan wel tussen SecMan B.V. en opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt afgeweken, dienen de afwijkingen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
1.3  Algemene of standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk en uitdrukkelijk door SecMan B.V. zijn aanvaard.
1.4  Alle aanbiedingen en offertes van SecMan B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 2

De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand nadat SecMan B.V. een opdracht van de opdrachtgever heeft aanvaard. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke opdrachtbevestiging van SecMan B.V., als uit het feit dat SecMan B.V. uitvoering geeft aan de overeenkomst.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 3

3.1  SecMan B.V. is gehouden zijn diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, met inachtneming van de van overheidswege gestelde eisen voor particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Bij uitvoering van werkzaamheden die onder de Privacy gedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus van de Nederlandse veiligheidsbranche vallen, neemt SecMan eveneens deze code in acht.
3.2  Bij de uitvoering van onderzoeken kan voor het bereiken van een zeker resultaat niet worden ingestaan.
3.3  Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft SecMan B.V. de vrijheid om de diensten en werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. SecMan B.V. blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden.
3.4  De bepalingen van deze voorwaarden die gelden voor het personeel van SecMan B.V. zijn eveneens van toepassing op de in artikel 3.3 genoemde derden.

ONDERZOEKEN

Artikel 4

4.1  Bij overeenkomsten tot het verrichten van onderzoeken dient de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst het oogmerk waarmee hij contracteert, alsmede de bestemming van de onderzoeksresultaten aan te geven. De opdrachtgever dient naar het oordeel van SecMan B.V. een rechtmatig belang bij de opdracht te hebben.
4.2  Ingeval de opdrachtgever ten behoeve van een derde contracteert, dient hij te vermelden dat hij in diens hoedanigheid optreedt.
4.3  Indien personeel van SecMan B.V. een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de opdrachtgever gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte van dit strafbare feit, wordt genomen door de opdrachtgever. Die aangifte zal door het personeel van SecMan B.V. alleen op verzoek van de opdrachtgever en onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever worden gedaan. De opdrachtgever vrijwaart SecMan B.V. en zijn personeel voor alle aanspraken van derden wegens een dergelijke aangifte, ongeacht of SecMan B.V. of zijn personeel over de aangifte enig verwijt valt te maken.
4.4  Na de uitvoering van een onderzoek zal SecMan B.V. aan de opdrachtgever een schriftelijk rapport uitbrengen van zijn bevindingen. Aan dit rapport kan desgewenst een conclusie en/of een advies worden toegevoegd. Alleen hetgeen schriftelijk is gerapporteerd zal gelden als van SecMan B.V. afkomstig.
4.5  Het rapport met onderzoeksresultaten is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever dan wel de derde als bedoeld in artikel 4.2. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is. Het rapport en delen daarvan, alsmede de naam van SecMan B.V. en de opdrachtgever mogen slechts met wederzijdse toestemming van partijen aan derden kenbaar worden gemaakt.
4.6  SecMan B.V. is niet verplicht zijn informatiebronnen bekend te maken. De opdrachtgever ziet af van elke poging tot het bereiken van een dergelijk doel.

INFORMATIEPLICHT

Artikel 5

5.1  De opdrachtgever is gehouden alle hem bekende gegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, aan SecMan B.V. te verstrekken. De opdrachtgever zal SecMan B.V. zonodig gelegenheid verschaffen de verstrekte gegevens te verifiëren.
5.2  De opdrachtgever verplicht zich SecMan B.V. op een behoorlijke manier in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. Hij zal geen handelingen mogen verrichten, waardoor deze worden verhinderd of tegengewerkt.

ZORGPLICHT

Artikel 6

6.1  Bij overeenkomsten tot het verrichten van onderzoeken zijn zowel SecMan B.V. als de opdrachtgever gehouden de onderzoeksgegevens met zodanige zorgvuldigheid te omgeven als door het vertrouwelijke karakter daarvan wordt vereist. Deze zorgvuldigheid houdt onder meer in, dat op zodanige wijze in bewaring en opslag van de onderzoeksgegevens wordt voorzien, dat onbevoegde derden daarvan redelijkerwijs geen kennis kunnen nemen.

GEHEIMHOUDINGSPLICHT

Artikel 7

7.1  SecMan B.V. is verplicht tot strikte geheimhouding van al hetgeen, dat bij het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst bekend is geworden, tenzij wettelijke getuigplicht bestaat of als die gegevens betrekking hebben op een strafbaar feit en overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.3 aan de politie worden verstrekt. De geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot de identiteit van de opdrachtgever.
7.2  SecMan B.V. legt deze geheimhoudingsplicht op aan het eigen personeel en aan de in artikel 3.3 genoemde derden.
7.3  De geheimhoudingsplicht blijft onverminderd voortbestaan na opschorting van de uitvoering of beëindiging van de overeenkomst.
7.4  Indien dat redelijkerwijze noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de dienstverlening of indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat is SecMan bevoegd om camerabeelden, zowel live als in opgenomen vorm, en andere gegevens die zij verkrijgt in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening, te delen met de politie en ander bevoegd gezag.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Artikel 8

8.1  In dit artikel wordt met “Gegevensbeschermingswetgeving” gedoeld op alle op de verwerking van persoonsgegevens onder de overeenkomst van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (“UAVG”) alsmede (voor wat betreft werkzaamheden die onder deze code vallen) de Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus van de Nederlandse veiligheidsbranche (zoals periodiek goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens).
8.2  Voor zover bij de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, doen de opdrachtgever en SecMan dit ieder in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.
8.3  SecMan zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving.
8.4  SecMan neemt overeenkomstig de Gegevensbeschermingswetgeving passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
8.5  Partijen zijn als verwerkingsverantwoordelijken ieder zelf verantwoordelijk voor het melden van eventuele inbreuken in verband met persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4, aanhef en onder 12 AVG (“Datalek”).
8.6  Indien SecMan ingevolge de artikelen 33 en 34 AVG gehouden is om een Datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan één of meer betrokkenen en het Datalek gegevens betreft van klanten of werknemers van opdrachtgever of anderszins rechtstreeks betrekking heeft op de dienstverlening aan de opdrachtgever informeert SecMan de opdrachtgever onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, voorafgaand aan het doen van de melding en overlegt zij, onverminderd haar eigen verantwoordelijkheid onder de Gegevensbeschermingswetgeving, met de opdrachtgever over de te nemen stappen. SecMan zal opdrachtgever op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek evenals de getroffen maatregelen om het Datalek te dichten en in de toekomst, onder gelijkblijvende omstandigheden, te voorkomen.
8.7  De opdrachtgever staat ervoor in dat alle op haar rustende wettelijke verplichtingen ingevolge de Gegevensbeschermingswetgeving stipt in acht worden genomen. In het bijzonder staat zij ervoor in dat betrokkenen zodanig over de verwerking door de opdrachtgever en SecMan zijn geïnformeerd dat zowel de opdrachtgever als SecMan voldoet aan haar verplichtingen ingevolge de artikelen 13 en 14 AVG en dat, waar vereist, toestemming is verkregen voor de verwerking van persoonsgegevens door opdrachtgever en SecMan overeenkomstig de Gegevensbeschermingswetgeving. De opdrachtgever zal SecMan desgevraagd informeren over de wijze waarop deze verplichtingen zijn nageleefd en de nodige bescheiden verstrekken aan de hand waarvan naleving kan worden aangetoond.

BETALING

Artikel 9

9.1  Betaling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting of verrekening.
9.2  Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt heeft SecMan het recht haar werkzaamheden op te schorten danwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Hiertoe zal SecMan echter pas overgaan nadat de opdrachtgever minimaal tweemaal tot voldoening van zijn verplichtingen werd aangemaand.
9.3  Al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, en wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
9.4  Wanneer personeel van SecMan B.V. over de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden in een gerechtelijke procedure als getuige wordt gehoord, is de opdrachtgever gehouden de aan deze getuigenis bestede tijd en de daaraan verbonden kosten te vergoeden.
9.5  Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, kan SecMan B.V. over het verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met 2%.
9.6  Voor opleidingswerkzaamheden door SecMan B.V geldt het navolgende ten aanzien van annulering: Indien opdrachtgever de opleiding annuleert tussen vier weken en twee weken voor aanvang van de opleiding zal 50% van het hierop betrekking hebbende bedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Indien de opdrachtgever de opleiding annuleert tussen twee weken en één week vóór aanvang van de opleiding, zal 75% van het hierop betrekking hebbende bedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Indien de opdrachtgever de opleiding één week voor aanvang van de opleiding tot de dag van de opleiding annuleert, zal 100% van het hierop betrekking hebbende bedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht.

OVERMACHT

Artikel 10

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van SecMan B.V. onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of vertraagt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, epidemie, brand, werkstaking, verkeersstoornissen, ernstig belemmerende weersomstandigheden, mechanische storingen van bedrijfsmiddelen en andere ernstige storingen in het bedrijf van SecMan B.V. of diens leveranciers.

OPSCHORTING EN ONTBINDING

Artikel 11

11.1  In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is SecMan B.V. gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat SecMan B.V. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
11.2  Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met SecMan B.V. gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens SecMan B.V. te voldoen, alsmede ingeval van faillissement,surseance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is SecMan B.V. gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden.
11.3  Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat SecMan B.V. in strijd zou moeten handelen met de wet, zedelijkheid en/of fatsoen, is SecMan B.V. gerechtigd om zonder ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.
11.4  In geval van opschorting of ontbinding is de opdrachtgever tegenover SecMan B.V. verplicht tot onmiddellijke betaling van de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten en de werkzaamheden die niet onmiddellijk konden worden gestaakt.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 12

12.1  SecMan is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door toedoen van medewerkers van SecMan, door SecMan ingezette derden of directie van SecMan behoudens wanneer er sprake is van opzet bij de medewerkers van SecMan of door SecMan ingezette derden of opzet en/of grove schuld van de directie van SecMan.
12.2  SecMan is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens. SecMan is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) computer en telefoonstoringen, programmeerfouten, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding waar dan ook door veroorzaakt.
12.3  SecMan is voorts niet aansprakelijk voor:
- bedrijfsschade en/of gevolgschade;
- schade die bij de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs niet te vermijden is;
- schade veroorzaakt door personeel van SecMan;
12.4  De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever uit hoofde van de met SecMan gesloten overeenkomst gedurende een jaar aan SecMan verschuldigd is en voorts in elk geval gemaximeerd tot het bedrag dat door de verzekeraar aan SecMan wordt uitgekeerd ter zake van de door de opdrachtgever geleden schade.

VRIJWARING

Artikel 13

13.1  De opdrachtgever vrijwaart SecMan B.V. voor aanspraken van derden, indien blijkt dat het aan onzorgvuldigheid van de opdrachtgever is te wijten, dat die aanspraken tegenover SecMan B.V. worden uitgeoefend.
13.2  Van onzorgvuldigheid zal onder andere sprake zijn, indien de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen genoemd in artikel 4.5 en artikel 6.

RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER

Artikel 14

14.1  Op de overeenkomsten tussen SecMan B.V. en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2  Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

 

Aangepaste versie 21-6-2018
SecMan voor uw veiligheid!