SecMan is een beveiligingsbedrijf gespecialiseerd in complete beveiliging. Wij beschikken over een eigen alarmcentrale en tevens een particulier onderzoeksbureau. In het kader van de dienstverlening van SecMan verwerken wij persoonsgegevens. SecMan verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet- en regelgeving.
Graag geven wij hierover de volgende informatie.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is SecMan B.V. gevestigd aan de Rijksstraatweg 47 te Sassenheim, ingeschreven in het handelsregister met nummer 50420852, hierna te noemen: SecMan.

Doel van en rechtsgrond voor de verwerking

SecMan verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten als beveiligingsbedrijf met particuliere alarmcentrale (PAC 134). In dat kader verwerken wij gegevens voor beveiligingsdoeleinden ten behoeve van opdrachtgevers, in het bijzonder de beveiliging van bedrijfslocaties en bedrijfseigendommen.

Tevens verwerken wij gegevens voor de uitvoering van onze diensten als particulier onderzoeksbureau (POB 1240). Overeenkomstig de Privacy gedragscode Sector Particuliere Onderzoeksbureaus verwerken wij hiervoor gegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, welke in het bijzonder gericht is op de volgende activiteiten:

  • het vastleggen van de resultaten van recherchewerkzaamheden die op verzoek van de opdrachtgever(s) word(t)(en) ingesteld en het rapporteren van de bevindingen van de onderzoeksopdracht aan de opdrachtgever(s);
  • het bevragen van de gegevens die op grond van voornoemde activiteit zijn vastgelegd met het oog op onderzoeksopdrachten tot het uitvoeren van achtergrond- onderzoeken, alsmede bij de aanvaarding van nieuwe opdrachten;
  • het (doen) verrichten van analyses van niet op personen herleidbare gegevens voor statistische en/of wetenschappelijke doeleinden en
  • het doen van aangifte bij een opsporingsambtenaar als uit feiten en omstandigheden sprake is van een redelijk vermoeden of vaststelling van het plegen van een strafbaar feit.

Aanvullend verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van vragen, verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van deze website en het verzenden van mailnieuwsbrieven.

Rechtsgrondslag voor de verwerkingen is dat deze noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten tussen SecMan en u, voor de nakoming van wettelijke verplichtingen, om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen en voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van SecMan en de gebruikers van onze diensten. Deze gerechtvaardigde belangen betreffen onder andere het kunnen aanbieden van de diensten door SecMan en het gebruiken ervan door klanten. In specifieke gevallen vragen wij uw toestemming, bijvoorbeeld voor het verzenden van commerciële e-mails. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Welke persoonsgegevens; bron

SecMan verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • (Bedrijf)naam, adres, woonplaats, functie, e-mail, telefoon;
  • IP adressen, gebruikersnamen en wachtwoorden met toegangsrechten;
  • Telefoongesprekken met de meldkamer;
  • Beeldmateriaal;
  • Aard en beschrijving van beveiligingsincidenten bij klanten (inbraak e.d.) en storingen aan voorzieningen van klanten; en
  • Overige gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de door ons te verrichten diensten.

SecMan verkrijgt uw persoonsgegevens over het algemeen van uzelf of van derden. Daarnaast worden gegevens gegenereerd in het kader van beveiliging en door bedrijfsmiddelen die SecMan inzet voor de uitvoering van onze diensten.

Ontvangers van de persoonsgegevens

SecMan deelt uw persoonsgegevens in beginsel alleen met derden indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten. In dit kader kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met opdrachtgevers en politie.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden door SecMan niet doorgegeven buiten de Europese Unie, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten. SecMan draagt er in geval van doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie zorg voor dat – voor zover het betreffende land niet een adequaat beschermingsniveau heeft zoals bedoeld in artikel 45 AVG – de doorgifte van persoonsgegevens plaats vindt op basis van passende waarborgen zoals bedoeld in artikel 46 AVG, of overeenkomstig één van de voorwaarden genoemd in artikel 49 AVG, zoals bijvoorbeeld dat de doorgifte noodzakelijk is voor een overeenkomst tussen u en SecMan of een in uw belang gesloten overeenkomst tussen SecMan en een derde of omdat u met de doorgifte heeft ingestemd.

Bewaartermijn

SecMan bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk met het oog op de onder 2 genoemde doeleinden en conform de regelgeving AVG.

Website

Cookie

Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een melding ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

De website van SecMan maakt gebruik van cookies ten behoeve van het bijhouden van de algemene bezoekgegevens, zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website en de hierop gepresenteerde informatie te optimaliseren. Om te borgen dat informatie uit cookies niet herleidbaar is tot een individu, heeft SecMan maatregelen getroffen in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactformulier

Indien u gebruikt maakt van het contactformulier worden de verstrekte gegevens alleen gebruikt om de door u gestelde vragen of gemaakte opmerkingen te kunnen beantwoorden. Deze persoonlijke informatie wordt niet gebruikt voor andere doeleinden en niet gedeeld met derden.

Algemeen

Dit privacy beleid is alleen van toepassing op deze website. Indien u andere websites bezoekt, raadpleeg dan het privacy beleid van de betreffende site die u bezoekt. Wij kunnen onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk gehouden worden voor het privacy beleid of de privacy handelingen van andere websites. Dit is tevens van toepassing indien u een externe website heeft bereikt door middel van het volgen van links op onze website of indien u onze website heeft bereikt door middel van het volgen van een link van een externe website. Wij raden u aan om het privacy beleid van elke website die u bezoekt te raadplegen en bij vragen en/of opmerkingen contact op te nemen met de eigenaar van de betreffende website.

Uw rechten

U heeft het recht om SecMan te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heeft u het recht te verzoeken om wijziging of aanvulling van de betreffende gegevens. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om SecMan te verzoeken de gegevens te wissen.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming zoals verstrekt vóór de intrekking.

Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met SecMan per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. SecMan neemt binnen vier weken een besluit op uw verzoek. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met SecMan via:

SecMan BV, Postbus 173 , 2170 AD, Sassenheim. of via het contactformulier.

SecMan voor uw veiligheid!